Close

Zpravodajské žánry

4. Hlavní zpravodajské žánry (klasická zpráva, zvuková zpráva, reportážní zpráva…), rozbor ukázek z celoplošného vysílání Českého rozhlasu

4.1. Typy rozhlasových zpráv:

V zásadě se v tuzemsku používají dva základní typy rozhlasových zpráv: zpráva jednoduchá (čtená nebo zvuková) a zpráva skládaná (vždy zvuková), která obsahuje ohlášení (titulková věta + další text), asynchron (tj. spojovací slovo redaktora), synchron (tj. výpověď respondenta), asychron (identifikace autora). Synchrony a asynchrony se mohou vrstvit. Může se také měnit jejich pořadí v zájmu zvýšení atraktivity příspěvku

4.2. Struktura rozhlasových zpráv:

Nejčastější strukturou rozhlasové zprávy je stavba s měkkým začátkem nebo stavba nazývaná „dramatická jednota“ . V obou případech je ale nejdůležitější první věta, tzv. titulková věta – musí něčím zaujmout.

4.3. Délka zpráv:

Délka zpráv se všeobecně snižuje. Je také dána specifiky daného rozhlasové stanice (cílovou skupinou posluchačů, licenčními podmínkami, typem rozhlasové atd.)

4.3. Řazení zpráv v jednotlivých rozhlasových relacích, posloupnost:

Také posloupnost zpráv závisí na charakteru stranice i jeho regionálním určení. Zatímco bulvární stanice začínají zpravodajské celky informacemi, které mají upoutat zájem publika (neštěstí, vraždy, senzace), seriózní stanice se při volbě posloupnosti zpráv řídí důležitostí informací.

Z pohledu celoplošných stanic se za nejdůležitější se pokládají ty zprávy, které jsou důležité pro všechny občany světa nebo pro více zemí, zprávy o akutních událostech mají přednost před protokolárními. Pro místní a regionální stanice jsou často důležitější místní a regionální informace než celostátní. Informace o aktuálních událostech mají přednost před komentáři.

4.4. Řazení zpravodajských relacích v jednotlivých částech denního vysílání:

Pro řazení jednotlivých zpravodajských relací v programovém schématu rozhlasové stanice jsou opět důležité: charakter konkrétní stanice, regionální umístění, cílová skupina, četnost zpráv, poslechovost stanice v průběhu vysílacího dne, návaznost na aktuální publicistiku atd.

Z řazení zpráv v jednotlivých zpravodajských stanicích (stejně jako z hudebního playlistu) lze poměrně snadno na první pohled určit cílovou skupinu stanice.