Close

Střih

Všechny obrazové doplňky jsou pořízeny na počítačích Apple, v systému Windows se mohou vzhledově mírně lišit.

Nastavení projektu
Při spuštění aplikace Adobe Premiere se nejdřív zobrazí následující dialog.

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že chceme otevřít nový projekt, stiskneme New project, pokud chceme otevřít rozpracovaný projekt, stiskneme Open project.
Při zakládání nového projektu uvidíme tuto tabulku,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kde vyplníme červeně zvýrazněnou část. Toto důsledně doporučuji pro budoucí orientaci v rozpracovaných projektech.
Do políčka Location zadat (pomocí browse) umístění projektu, do políčka Name jeho název.
Poté se zobrazí tento dialog:

 

 

 

 

 

 

 

 

Na levé straně tabulky vidíme tabulku presetů. Zde musíme určit, v jakém formátu jsme pořídili záběry kamerou (v našem případě Full HD kamera s harddiskovým záznamem do formátu AVCHD – červeně označeno). Na pravé straně vidíme parametry zvoleného presetu. Ve spodní části ještě doplníme název sekvence (sestřihu, timeline apod., viz dále) – červeně zvýrazněno.

Popis pracovního prostředí programu Adobe Premiere Pro
Konečně se nám otevřel projekt, ve kterém budeme zpracovávat naše záběry. Pro snažší orientaci si nejdříve popíšeme jeho části (označené barevně):
Okno Project

 

 

 

 

 

 

Zde budou umístěny všechny záběry z kamery, grafika, titulky, sestřihy, atd. Je to takový „sklad materiálů“.
Okno Media Browser


 

 

 

 

 

Jak už název napovídá, toto okno slouží k vyhledávání materiálů a k jejich importu do okna Project. Většinou se k importu klipů používá prosté přetažení myší nebo klávesová zkratka ctrl + I.
Okno Source

 

 

 

 

 

 

Zde provádíme základní operace s klipy před jejich vložením do Timeline, označujeme začátek a konec klipu a způsob vložení do časové osy, ale také upravujeme parametry efektů a zvukového doprovodu.
Okno Timeline

 

 

 

 

 

 

V tomto okně se řadí jednotlivé klipy za sebe do výsledného sestřihu. Lze sem vkládat i odděleně zvuk a obraz, ovládat parametry klipů (jako rychlost, průhlednost) a přemisťovat je na časové ose.
Okno Program

 

 

 

 

 

 

Je to vlastně obrazový náhled na klipy poskládané v Timeline. Navíc umožňuje vystřihávání vybraných částí sestřihu pryč ze sekvence. Zde můžeme vidět, jak bude výsledek vypadat, např. v televizi.
Okna Tools a Audio

 

 

 

 

 

Tady najdeme ukazatel úrovně hlasitosti audia a nástroje na úpravu a jemné doladění střihu.

Vložení klipu do sestřihu (Timeline)
V Media browseru vybereme klip, se kterým chceme pracovat, tažením myši ho přetáhneme do okna Project, 2x na něj poklepeme a klip se nám zobrazí v okně Source. Tažením myši na časové ose pod náhledovým oknem si můžeme klip prohlédnout a určit místa začátku a konce střihu.
Přesnější pohyb v klipu umožní klávesy J, K, L, kdy J je zpět k začátku, K je zastavení přehrávání a L pohyb dopředu. Kolikrát klikneme na klávesy J a L, tolikrát bude pohyb rychlejší.
Pomocí kláves I (in – začátek) a O (out – konec) si označíme začátek a konec klipu. Samozřejmě tyto operace lze provádět i myší, ale při střihu doporučuji důsledně používat klávesové zkratky, které při složitějším střihu práci podstatně urychlují.
Takto označený klip můžeme vložit do Timeline. K tomuto účelu jsou v nástrojích okna Project dvě tlačítka – Insert a Overlay.

 

 

 

 

 

Nejdříve si však označíme (opět pomocí klávesy I) místo v Timeline, kam chceme klip vložit (samozřejmě v případě, že nejde o první střih, ten se automaticky řadí na začátek sekvence).
Pohyb po jednotlivých střizích v sekvenci provádíme klávesami Up a Down.
Rozdíl mezi Insert a Overlay vidíme na obrázku.

 

 

 

 

 

 

 

Máme zde tři klipy, přičemž chceme vložit klip 3. U něj máme označeno I a O, v Timeline pouze I. Při použití Insert (horní část obrázku) se klip 3 vloží mezi klip 1 a 2, přičemž klip 2 odsune o celou svoji délku dozadu. Obsah klipů 1 a 2 se tudíž neporuší.
Při použití Overlay (spodní část obrázku) klip 3 přepíše svojí délkou klip 2 od jeho začátku. Tudíž klip 2 zkrátí o svoji délku. Tento typ střihu se nazývá tříbodový střih.

Úprava klipů v časové ose
Samozřejmě, že i po vložení do časové osy (Timeline), lze modifikovat pořadí klipů. Pakliže uchopíme klip B

 

 

 

 

 

myší a přesuneme jej na konec sekvence, vznikne nám mezi klipy A a C mezera. Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši do uvolněného místa a příkazem Ripple edit ji můžeme odstranit.
Jednodušší varianta je před přesunem klipu stisknout klávesu Ctrl a během přesunutí ji držet stisknutou.

 

 

 

 

 

Klipy za místem střihu se přisunou ke klipu A a klip B se zařadí na konec sekvence.
Takto přesouvat můžeme samozřejmě i několik klipů naráz.
Začátky a konce klipů (jejich délku) můžeme upravovat pouhým tažením myší na koncích nebo začátcích klipů (až se změní ikonka ukazatele).
Pro preciznější práci s „doladěním“ klipů používáme nástroje v liště Tools. Zejména Ripple edit (B), Rolling Edit (N), Rate Stretch (X), Slip (Y) a Slide (U). Každý nástroj má svá specifika a je nutno si jejich funkci vyzkoušet. Podrobnější informace najde v Oficiálním výcvikovém kurzu Adobe Premiere Pro CS3 (viz seznam literatury).

Přidávání přechodových efektů a videoefektů do klipů
Tato operace se v programu Adobe Premiere Pro provádí pouhým přetažením zvoleného efektu na dané místo v sestřihu. Záložku Effects naleznete v okně Media browser. Zde máte přehledně rozděleny efekty na Audio effects (efekty na ovlivnění parametrů audia v celé délce klipu), Audio transitions (efekty na spojení dvou sousedních klipů) a totéž pro video. Ve složce Presets vám výrobce nabízí několik svých přednastavených kombinací a nastavení efektů. Na vás je pouze výběr vhodného efektu a jeho přenesení do Timeline.
Detailní úpravy a doladění efektů provádíme dvojím kliknutím na efekt nebo klip v časové ose a po otevření okna Effect controls (v okně Source) nastavíme požadované parametry.
Nastavování jednotlivých efektů je natolik specifické, že doporučuji nastudovat manuál Adobe (viz literatura). Zde se dočtete např. i o animaci efektů pomocí klíčových bodů.
Doporučuji využívat efektů velice střídmě. Obvykle platí přímá úměra: neumím ještě s programem zacházet = použiji tedy co nejvíce efektů. Výsledek je nasnadě: špatně postříhané video s únavným a nepřehledným nadužíváním efektů.
U Transition efektů je důležité mít co prolínat. Na konci prvního a na začátku následujícího klipu, které chceme prolnout, je potřeba mít také materiál na jejich spojení.

 

 

 

 

 

Pokud by u klipů nebyl přesah, prolnutí nelze uskutečnit, popřípadě se nám v prolínačce objeví záběry, které jsme už v klipu mít nechtěli, protože předchází (nebo následují) po místě středu prolínačky.

Práce s titulky
Okno pro práci s titulky otevřeme kliknutím na menu Title a New title a výběrem jedné ze tří možností: Still (statické titulky), Roll (titulky rolují odspodu nahoru nebo opačně) a Crowl (titulky běží zprava doleva nebo opačně).
Naskočí nám ještě okno, kde si můžeme napsat název titulku (doporučuji pro následnou orientaci v materiálu) a nastavit formát videa (většinou ho necháváme totožný s nastavením projektu).
Vkládání textu a grafiky nám umožňuje levý sloupec Title tools, pravý sloupec Title properties je na úpravy textu (zde míníme nastavení velikosti, stínu, tloušťky, barvy výplně…). Spodní levý sloupec Title actions nastavuje zarování textu a Title styles jsou výrobcem přednastavené efektní typy písma.
Samotný text a grafiku vkládáme do prostředního okna, kde vidíme i podklad, na kterém bude titulek umístěn a tudíž přímo vidíme, jak bude výsledek vypadat.
Titulek uložíme zavřením okna. Uloží se nám v okně Project. Zde si ho můžeme následně také pojmenovat.
Po vložení do Timeline (pracujeme s ním stejným způsobem jako s klipem) můžeme titulek opět editovat dvojím kliknutím na titulek. Opět se nám otevře v okne Title.

Časové úpravy klipů
Změnu rychlosti klipu provedeme kliknutím pravým tlačítkem myši na klip v Timeline. Vyroluje nám nabídka, kde klikneme na Speed/ Duration a nastavíme přímo v procentech požadovanou rychlost klipu, nebo níže jeho délku ve vteřinách. Opačný pohyb klipu umožňuje zatržení políčka Reverse speed.

Zvukový mix
Zde si pouze ukážeme možnost zvukového mixu v programu Adobe Premiere Pro, pro práci s audiem doporučuji používat specializované programy, nicméně i v tomto programu jsme schopni dosáhnout velice uspokojivých výsledků.
Předpokládejme, že máte před sebou hotový finální sestřih. Zvukový mix se provádí jako poslední operace při střihu. Jakékoliv změny ve střihu vyžadují opět upravovat zvukový mix.
V okně Source otevřeme okno Audio mixer.

 

 

 

 

 

 

 

Vidíme stylizovaný mixážní pult, ketrý umožňuje nastavovat v reálném čase poměry jednotlivých zdrojů zvuku, jejich úrovně, směrování do pravého či levého kanálu a mastering do výsledného Master výstupu. Ten může být buď monofonní, stereofonní, ale i vícekanálový 5.1.
Úrovně jednotlivých kanálů ovlivňujeme pohybem svislých tahových regulátorů hlasitosti. Směrování do pravého a levého kanálu ovládáme otočnými regulátory a výsledný mix dlouhým tahovým regulátorem na pravé straně.
Samotný mix může probíhat například následovně:

  • Nejdříve změníme nastavení tlačítek s nápisem Read kliknutím na nastavení Latch (je to nastavení, při němž se hlasitost kanálu nemění do doby, dokud neprovedeme její změnu sami posunem tahového regulátoru. Po ukončení změny zůstavá hlasitost stále na nastavené úrovni). Toto je nutno provést u všech stop, které chceme míchat.
  • Poté najedeme na začátek Timeline a spustíme přehrávání. Během přehrávání nastavujeme úrovně zvuku podle svých představ. Většinou je potřeba některá složitější místa přejíždět vícekrát a vracet se. Chce to trochu cviku. Výsledek se zapisuje v reálném čase do křivek v časové ose a jde v budoucnosti kdykoliv upravovat.
  • Do klipů můžeme vkládat efekty z palety Effects, ale toto je práce spíš pro pokročilého uživatele. Nicméně detaily opět naleznete v příručce Adobe (viz literatura).

Zvukový mix je možno samozřejmě opět provádět ručně (postupně) pomocí klíčových bodů.

Exporty
Po ukončení práce na projektu budeme chtít svoje „dílko“ předvést svému okolí. Pro tyto účely je vhodné provést export do formátu, ve kterém se bude dobře prezentovat. Nabízí se zde možnosti exportu na kazetu, harddisk, telefon, DVD, Blue Ray disk, nebo do nějakého „internetového“ formátu. Lze exportovat zvuk, grafiku (fotky), nebo video.
Export provedeme kliknutím na menu File – Export – Media (zde záměrně vynechávám dnes již méně používanou možnost exportu na pásku).
V okně Export settings si nastavíme požadovaný formát a jeho nastavení v záložkách Format a Preset.

 

 

 

 

 

 

Ostatní záložky slouží k modifikacím továrního nastavení pro pokročilé uživatele. Nastavení jednotlivých presetů a popis nabízených formátů najdete v manuálu Adobe (viz literatura).
Po nastavení potvrdíme výběr kliknutím na OK a program nás přesměruje do programu Adobe Media Encoder, který je distribuován společně s programem Adobe Premiere Pro.

 

 

 

 

 

 

 

Zde můžeme ještě provést úpravy nastavení, nebo jen pomocí tlačítka Start queue zahájit export.
Tímto je pro nás práce hotova, pokud chceme ještě převést hotový projekt na DVD nebo Blue Ray disk, použijeme program Adobe Encore, který si koupíte také s Adobe Premiére Pro, popřípadě jiný authoringový program. Detaily k programu opět v manuálu Adobe (viz literatura).